Đạo âm dương

Một âm một dương gọi la Đạo. Cái đạo ấy khi phát ra thì tốt lành; khi nó cụ thể hoá ở người thì gọi là tính. Có âm và có dương là đạo. Một thời âm, một thời dương, thế là đạo. Một mặt âm, một mặt dương, thế là đạo. Cái khiến cho …

Continue reading