Trời tối chúng sanh còn mê ngủ

Trời tối chúng sanh còn mê ngủ.

Giờ này thái tử định đi đâu ?

Chính vì người ngủ nên ta thức.

Thức để tìm ra ánh đạo màu.