Kinh pháp cú

Chiến thắng gây thù hận.

Thất bại chuốc khổ đau.

Từ bỏ mọi thắng bại.

An tịnh liên theo sau.