Press enter to see results or esc to cancel.

Kinh pháp cú

Chiến thắng gây thù hận. Thất bại chuốc khổ đau. Từ bỏ mọi thắng bại. An tịnh liên theo sau.